ايتنا - مخابرات ايران به عنوان بزرگ.ترين اپراتور منطقه.يي مشتريان زيادي دارد اما تصميم نهايي درباره. اين كه سهامداران خارجي اين شركت چه كساني هستند و با توجه به قوانين موجود چه ميزان امكان سرمايه.گذاري خارجي در داخل كشور وجود دارد با دولت خواهد بود.

صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت.وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: تقريبا مذاكراتمان را با شركت.هايي كه آماده. خريد سهام مخابرات ايران هستند انجام داده و در حال حاضر نيز اين موضوع با شش شركت از كشورهاي آسيايي، اروپايي و خاورميانه.يي جدي شده و آن.ها در مزايده.اي كه در سازمان بورس برگزار خواهد شد، شركت مي.كنند.

وي با بيان اين كه سهام شركت مخابرات در اول دي.ماه وارد بورس مي.شود، گفت: بر اساس جدول زمان بندي كه با بورس تنظيم كرده.ايم، اطلاعات را به صورت هفتگي به سازمان خصوصي.سازي و بورس اوراق و بهادار تهران ارائه مي.دهيم و پايان اين هفته نيز گزارشي ديگر ارسال خواهد شد.

مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اين كه ميزان سرمايه.گذاري.هاي خارجي در اين زمينه مجموعا 49 درصد است، گفت: پايان اين هفته نيز اطلاعات و گزارش خود را پيرامون اين موضوع به سازمان بورس ارائه خواهيم داد.