• ورود

  عضويت در سايت موبايلستان ايميل فعال سازي ارسال نشده است ؟ کلمه عبور خود را گم کرده ايد ؟
 • ثبت نام

 • اموزش های کلی و جامع ویندوز 7

  اموزش های کلی و جامع ویندوز 7 اموزش های کلی و جامع ویندوز 7
  صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 1 به 10 از 40

  آموزش (نصب و رفع مشکل)

  1. Top | #1


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض اموزش های کلی و جامع ویندوز 7

   در این تاپیک قصد دارم اموزش های ویندوز 7 رو براتون بزارم که شاید بیشترشون ابتدایی باشند ولی این اموزش ها ابتدایی تا کمی حرفه ای است و پیش نیاز ویندوز 7 هست که برای هر شخص دونستن اونها واجبه

   موفق باشید

  2. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند  3. کسب و کار


  4. Top | #2


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   ﺑﺨﺶ 1 : ﺷﺮوع

   ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷـﺮوع ﻛﻨﻴـﺪ ، ﺳـﻮاﻻﺗﻲ ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺧﻮدﺗـﺎن
   ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :

   آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻢ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز وﻳﻨﺪوز اﻳﻜﺲ ﭘﻲ ﻳﺎ وﻳﻨﺪوز وﻳﺴـﺘﺎ را
   روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮم ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻢ ؟
   ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﺴﺨﻪ 32 و ﻳﺎ 64 ﺑﻴﺘﻲ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ ؟
   اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴـﺪ
   ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه وار ﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ .
   در ﻧﻴﻤﻪ دوم اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ در ﻣـﻮرد رﺟﻴﺴـﺘﺮي وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ و وﻳﺮاﻳﺸـﮕﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
   ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ .
   از ﻛﺎر ﻛﺮدن در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در
   ﺣﺎل ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ زﻳﺒـﺎﺗﺮﻳﻦ، ﺳـﺎده ﺗـﺮﻳﻦ اﺳـﺖ . ﺳـﻌﻲ
   ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ را ﻛـﻪ ﺧـﻮب ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
   ﻣﻲرﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﺎن را ﺳﺎده و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .

   1.1- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ؟

   ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ
   اﺳﺖ

   • 1 ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه 32 ﻳﺎ 64 ﺑﻴﺘﻲ
   • 1 ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ( )رم
   • 16 ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﻓﻀﺎي دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ
   • ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﮔﺮاﻓﻴﻚ Directx 9 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 128 ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ (
   ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ) ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ
   • دراﻳﻮر دي وي دي
   اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ را ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ 512 ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺖ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﺟﺮا
   ﮔﺮدﻳﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧ ﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ را ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ راه اﻧـﺪازي
   ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ .

   1.2 وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ 32 ﻳﺎ 64 ﺑﻴﺘﻲ ؟

   زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
   ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﻳـﻦ را
   ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰار 64 ﺑﻴﺘـﻲ ﺑـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺷـﻤﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد زﻳـﺮا اﮔـﺮ
   ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي 32 ﺑﻴﺘﻲ را ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ 64 ﺑﻴﺘﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ را
   ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧ ﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي
   ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي 16 ﺑﻴﺘﻲ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ داد . اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ از ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي
   ﻗﺪﻳ ﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﻤﻲﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧ ﻤﻲﺷﻮد ; ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎي
   ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺪﻳ ﻤﻲ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ يﻫﺎ ﻧﺮماﻓﺰاري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
   و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﻜﺮده اﻳﺪ


   1.2.1 وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ دارد ؟

   ﺑﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ را در اﺧﺘﻴـﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ ،
   ﭘﺮدازﻧﺪه داﺧﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺼﻮرت ﻋـﺪدي ﺑﺮﻗـﺮار
   ﻣﻲ ﺳﺎزد. از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻛﻪ ﻳـﻚ ﭘﺮدازﻧـﺪه 32 ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ
   آدرس دﻫﻲ ﻛﻨﺪ 4 ﮔﻴﮕﺎ ﺑﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﭘﺮدازﻧﺪه يﻫﺎ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ - ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از
   ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻋﺎﻣــﻞﻫــﺎ ي 64 ﺑﻴﺘــﻲ ﻛــﻪ ﺑــﺮ روي آن اﺟــﺮا ﻣــﻲﮔﺮدﻧــﺪ– ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ
   17.179.869.184 ﮔﻴﮕــﺎ ﺑﺎﻳــﺖ ( 16 اﮔــﺰا ﺑﺎﻳــﺖ ) از ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﻣﻮﻗــﺖ را
   آدرس دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
   وﻳﻨﺪوز ان ﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1993 ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ ، اوﻟـﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ 32
   ﺑﻴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳـﺎﻓﺖ ﺑـﻮد . اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ در وﻳﻨـﺪوزﻫﺎي
   2000 و اﻳﻜﺲ ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ( وﻳﻨﺪوز 9x ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ي 32 ﺑﻴﺘـﻲ را
   اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﻳـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ داس
   16 ﺑﻴﺘﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﺪ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري آن ﺑﻮد )
   وﻳﻨﺪوز 64 ﺑﻴﺘﻲ در وﻳﻨﺪوزاﻳﻜﺲ ﭘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪ و وﻳﻨﺪوز وﻳﺴـﺘﺎ
   اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش ﺟﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ
   64 ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻮد. ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮي از وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ 64 ﺑﻴﺘـﻲ
   اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و دﻟﻴﻞ آن اﻓﺰاﻳﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﺮاي ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
   .ﺑﻮد اﻛﻨﻮن ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ : وﻳﻨﺪوز 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻋﻤﻮ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ؟

   2 وﻳﻨﺪوز 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻋﻤﻮ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ؟

   ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي 32 ﺑﻴﺘـﻲ را
   ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ دراﻳﻮرﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري 32 ﺑﻴﺘـﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ
   اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي 32 ﺑﻴﺘـﻲ ﻣﺜـﻞ اﺑﺰارﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ وﻳﻨـﺪوز اﻛﺴـﭙﻠﻮرر ﺳـﺎزﮔﺎر
   ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺧﻮد ﻧﻴـﺎز
   ﺑﻪ ﻳﻚ دراﻳﻮر 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ. ﭘﻴﺪا ﻛـﺮدن ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم اﻳـﻦ
   ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﮕﻴﺮ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗ ﻫﺎ ﺮ ي ﻗﺪﻳ . ﻤﻲ

   1.2.3 آﻳﺎ ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟

   اﻣﺮوزه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي 64 ﺑﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮ روي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺎ ي 64 ﺑﻴﺘـﻲ اﺟـﺮا
   ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي 10% ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ ﺑ ﻘﻴـﻪ دﻻﻳـﻞ را
   ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ – ﻓﺎرغ از آدرس دﻫﻲ 64 ﺑﻴﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈـﻪ – اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد
   ﺳﻴﺴﺘﻢ 64 ﺑﻴﺘﻲ را اﻏﻮا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل از
   ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ روزﻫﺎي آرا را ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳـﺎﻓﺖ
   ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 64 ﺑﻴﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ :
   ویرایش توسط nima.yavari : 27-02-2014 در ساعت 18:03

  5. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  6. Top | #3


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   اموزش نصب ویندوز 7:
   برای اموزش نصب به تاپیک زیر مراجعه کنید

   http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=148530

   راه اﻧﺪازي اوﻟﻴﻪ دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ ﻳﺎ
   اﻳﻜﺲﭘﻲ


   راه اﻧﺪازي اوﻟﻴﻪ ( ﺑﻮت ) دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳـﻚ وﻳﻨـﺪوز دﻳﮕـﺮ ﭼـﺎﻟﺶ
   اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﺼـﺐ و
   راه اﻧﺪازي در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻓﺮاﻳﻨﺪ راه اﻧﺪازي ﺑﻮت دوﮔﺎﻧـﻪ
   ﺑﺮاي وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ و وﻳﻨﺪوز اﻳﻜﺲ ﭘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻟﻄﻔﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑـﺮاي
   ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻧﻮاع ﻧﺴﺨﻪ وﻳﻨﺪوز ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﻴﺪ ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ .
   ﺑﺮاي اﺟﺮاي دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ، ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸـﻦ
   دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دراﻳﻮ يﻫﺎ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺰودن ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ
   ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻳﺪ

   راه اﻧﺪازي دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﻨﺪوز اﻳﻜﺲ ﭘﻲ


   ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ
   ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ. ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ وﻳﻨـﺪوز
   ﻫﻔﺖ را ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ
   ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي دﻳﺴﻚ ﺳـﺨﺖ در وﻳﻨـﺪوز اﻳﻜـﺲ ﭘـﻲ ،
   اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - ﺳﻲ دي ﻧﺮماﻓﺰار Gparted را از آدرس زﻳﺮ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :
   http://gparted.sourceforge.net/download.php
   2 - آن را ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻲ دي راﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . وﻳﻨﺪوز را رﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳـﻲ
   دي ﺑﻮت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   3 - ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ Gparted ﺑﻮت ﻧﻤﻮدﻳـﺪ ، ﻳـﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸـﻦ ﺑـﺎ
   ﺣﺠﻢ 16 ﮔﻴﮕﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ .
   ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در
   آدرس زﻳﺮ آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .
   http://www.howtoforge.com/partitioning_with_gparted

   4 - از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ از اﺑﺘﺪا" ارﺟﺎع داده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ
   در آن ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ

   راه اﻧﺪازي دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ

   وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻨﺪي دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
   ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ دارﻳـﺪ . ﭘـﺲ از
   ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ وﻳﻨـﺪوز ﻫﻔـﺖ را ﺑـﺮ روي آن ﻧﺼـﺐ
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ
   1 - دﻛﻤﻪ ﺷﺮوع را در وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ ﻓﺸـﺎر دﻫﻴـﺪ . ﺑـﺮ روي Computer ﻛﻠﻴـﻚ
   راﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و Manag را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 2
حجم: 6.2 کیلو بایت

   2-در - ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻤﺖ ﺑﺮ ﭼﭗ روي Disk Management ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 2
حجم: 4.4 کیلو بایت

   3 - اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن ﭘﺎرﺗﻴﺸـﻦ ﻗﺒﻠـﻲ اﻳﺠـﺎد
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑـﺮ روي ﭘﺎرﺗﻴﺸـﻦ ﻛﻠﻴـﻚ راﺳـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و ﮔﺰﻳﻨـﻪ Shrink Volume را
   اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win72.jpg
مشاهده: 2
حجم: 18.8 کیلو بایت

   4 - ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳـﺖ وارد ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ . ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ
   ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 16 GB = 16,384 MB ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win73.jpg
مشاهده: 2
حجم: 17.5 کیلو بایت

   5 - اﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻣﻘﺪار آزاد ﻛﻠﻴـﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و ﺑـﺮ روي New Simple Volume
   ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win74.jpg
مشاهده: 2
حجم: 18.7 کیلو بایت

   6 - ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win75.jpg
مشاهده: 2
حجم: 19.4 کیلو بایت

   7- Volume Size را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ و روي Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win76.jpg
مشاهده: 2
حجم: 19.2 کیلو بایت

   8 - ﻳﻚ ﺣﺮف را ﺑﻪ اﻳﻦ در اﻳﻮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win77.jpg
مشاهده: 4
حجم: 21.3 کیلو بایت

   9 - دراﻳﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮم NTFS ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻳﻚ ﻧﺎم ﻧﺴـﺒﺖ دﻫﻴـﺪ و ﺑـﺮ روي
   Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win77.jpg
مشاهده: 4
حجم: 21.3 کیلو بایت

   10- بر روي Finish ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win78.jpg
مشاهده: 2
حجم: 25.3 کیلو بایت

   11 - از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ“ ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ از اﺑﺘﺪا“ ارﺟﺎع داده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد
   ﻛﻪ در آن ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺑـﺮ روي ﭘﺎرﺗﻴﺸـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪه
   اﺳﺖ
   ویرایش توسط nima.yavari : 27-02-2014 در ساعت 18:03

  7. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  8. Top | #4


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   1.4- رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز

   در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻳﻦ تاپیک ، آﻣﻮزشﻫﺎ ﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﭼـﺎر ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و
   اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻛـﺪ ﻳـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ
   رﺟﻴﺴﺘﺮي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﻛـﺎري ﺑـﺎ
   رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺪاﻧﻴـﺪ ﻛـﻪ رﺟﻴﺴـﺘﺮي ﭼﻴﺴـﺖ ، ﭼﮕﻮﻧـﻪ از آن ﻧﺴـﺨﻪ
   ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠـﻴﺶ ﺑﺮﮔـﺮداﻧﻴﻢ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ آن
   ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﻢ .

   1.4.1 رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز ﭼﻴﺴﺖ ؟

   رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن در ذﻫـﻦ ﻣﺠﺴـﻢ ﻛﻨﻴـﺪ .
   ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻳﻨﺪوز ، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي
   در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ

   1.4.2 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز

   ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز ، وارد ﻣﻨﻮي ﺷﺮوع ﺷـﻮﻳﺪ و ﻛﻠﻤـﻪ
   Regedit را ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪEnter را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.7 کیلو بایت

   رجیستر هایی از ﻛﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ زﻳﺮ ﺗﺸکﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :
   • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ
   • زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ
   • ﻣﻘﺎدﻳﺮ
   در ﺑﻌﻀﻲ از آﻣﻮزشﻫﺎ ي اﻳﻦ تاپیک ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺴـﺎزﻳﺪ

   ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻚ اﻓﺰودن 1.4.3.1

   ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
   1 - ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   2 - ﮔﺰﻳﻨﻪ New > Key را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 0
حجم: 14.3 کیلو بایت
   - دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﻠﻴﺪي، ﭼﻪ ﻧـﺎ ﻣﻲ
   را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻴﺪ

   افزودن یک مقدار 1.4.3.2

   ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1-ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻘﺪاري را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮوﻳﺪ .
   2-ﺑﺮ روي ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﭼﻬﺎرﭼﻮب راﺳﺖ ، راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   3 - ﮔﺰﻳﻨﻪ New >xx را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ( ﻛـﻪ xx ﻣﻘـﺪاري اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آﻣـﻮزش
   ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win73.jpg
مشاهده: 0
حجم: 17.1 کیلو بایت

   - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘـﺪاري را ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ
   ﺑﺪﻫﻴﺪ .

   1.4.4 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي از رﺟﻴﺴﺘﺮي

   ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴﺮي از رﺟﻴﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴﺮي از دادهﻫﺎ " رﺟـﻮع
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   1.5 Group Policy Editor ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ

   ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ي وﻳﻨﺪوز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜـﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت
   ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد .
   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮوه در ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ يﻫﺎ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴﺴـﺖ و
   در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد .

   5.1 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮوه

   روي دﻛﻤﻪ ﺷﺮوع ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ و gpedit.msc را ﺗﺎﻳـﭗ ﻛـﺮده و ﻛﻠﻴـﺪ Enter را
   ﺑﻔﺸﺎرﻳﺪ .
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win74.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.7 کیلو بایت
   1.5.2 ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮوه
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win75.jpg
مشاهده: 0
حجم: 11.9 کیلو بایت

   ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ ( ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲﮔـﺮدد ) ، ﺑـﺮ
   روي ﮔﺰﻳﻨﻪ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻤﺖ راﺳـﺖ دوﺑـﺎر ﻛﻠﻴـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ و
   ﻣﻘﺪار ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺑﻪ Enable ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win76.jpg
مشاهده: 0
حجم: 16.5 کیلو بایت

   1.6 ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﺮوع ﻫﺴﺘﻴﺪ

   ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ را اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ و اﻛﻨﻮن آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻛﺮدن ﻫﺴـﺘﻴﺪ . ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
   ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻼﺻﻪ ، ﺷﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ
   ، ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻛـﺪام ﻧﺴـﺨﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
   ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز و وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ
   ﮔﺮوه را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ. ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴـﺮي از داده را ﻫـﺎ
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

  9. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  10. Top | #5


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   بخش2 : ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي از داده ها

   اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴﺮي از ﻫﺎ داده آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻓﺎﻳﻞ ﻳﻫﺎ ﺘﺎن
   ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻳﺪ ، ﻟﻄﻔﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات در
   ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن ، درﺟﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن
   ﺑﺼﻮرت زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ، ﻛﺎﻣﻞ و اﺻﻮﻟﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
   اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﻠﻲ را در
   ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻳﺪ ، ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ . اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮاي
   ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ را از دﺳﺖ داده اﻳﺪ ، ﭘﺲ ﺑﺎ دﻗـﺖ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ را ﻗﺒـﻞ از
   ﺷﺮوع ﻣﺮور ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و
   ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رﺟﻴﺴﺘﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠـﺪد ﻓﺎﻳـﻞ ﻫـﺎ ي از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   2.1 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

   اﺑﺰار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ در داﺧﻠﻲ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ، اﺑـﺰاري
   ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ و ﻳﺎ ﻳـﻚ ﺗﺼـﻮﻳﺮ
   ﻛﻠﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﺘﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ   2.1.1 ﺷﺮوع اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

   ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - دﻛﻤﻪ ﺷﺮوع وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ را زده و ﻛﻠﻤﻪ Backup را ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.9 کیلو بایت
   2. ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب را Backup and Restore

   2.1.2 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي از ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ
   ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻳﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﺘﺎن ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - ﺑﺮ روي …Set up backup ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 1
حجم: 3.7 کیلو بایت
   2 - وﻳﻨﺪوز اﻛﻨﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴـﺮي آﻣـﺎده
   ﻣﻲ .ﻛﻨﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win72.jpg
مشاهده: 0
حجم: 10.3 کیلو بایت
   3 - آدرس ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴﺮي در آن ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸـﺖ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﺮ
   روي Next ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win73.jpg
مشاهده: 0
حجم: 5.6 کیلو بایت
   4 - ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﺎ از ﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ ي ﺗﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻛـﺎر را
   ﺑﻪ وﻳﻨﺪوز واﮔﺬار ﻧﻜﻨﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win74.jpg
مشاهده: 1
حجم: 14.5 کیلو بایت
   5 - ﻓﺎﻳﻞ ﻳﻫﺎ ﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ . ﻣﻤﻜـﻦ
   اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻛﻠـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ را ﻧﻴـﺰ در ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﮔﻴـﺮي ﺧـﻮد وارد
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻳﻨﺪوز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔـﺮدد .
   اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﺑـﺰرگ ﺑﻮﺟـﻮد آﻳـﺪ ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر
   ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win75.jpg
مشاهده: 0
حجم: 11.5 کیلو بایت
   6 - تنظیمات ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي را ﻣﺠﺪدا ﻣﺮور ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   7 - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win76.jpg
مشاهده: 0
حجم: 7.1 کیلو بایت
   8 - وﻳﻨﺪوز ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win77.jpg
مشاهده: 0
حجم: 11.1 کیلو بایت

   ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 2.1.3

   وارد Backup and Restore ﺷـﻮﻳﺪ و ﺑـﺮ روي Restore Files ﻛﻠﻴـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ .
   ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن را در آﻧﺠـﺎ ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده ﺑﻮدﻳـﺪ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و
   دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠـﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴـﺪه
   ﺷﻮﻧﺪ

  11. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  12. Top | #6


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   2.2 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رﺟﻴﺴﺘﺮي

   ﺑﻌﻀﻲ از آﻣﻮزشﻫﺎ ي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ي را در رﺟﻴﺴﺘﺮي
   وﻳﻨﺪوز ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و آن را درﺳﺖ ﻧﻜﻨﻴـﺪ، ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
   ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ . ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﻳﻨﻜـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ
   اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ ، اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از رﺟﻴﺴﺘﺮي ﺧـﻮد
   ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رﺟﻴﺴﺘﺮي اﻋﻤﺎل ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :

   2.2.1 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﮔﻴﺮي از رﺟﻴﺴﺘﺮي

   ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از رﺟﻴﺴﺘﺮي ، ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - دﻛﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر داده و ﻛﻠﻤﻪ Regedit را ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.7 کیلو بایت
   2 - ﺑﺮ روي Computer در ﭼﻬﺎرﭼﻮب راﺳﺖ ،ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 0
حجم: 5.5 کیلو بایت
   3- ﺑﺮوﻳﺪ File > Export ﺑﻪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win72.jpg
مشاهده: 0
حجم: 6.9 کیلو بایت
   4 - ﺑﺮاي اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﻳﻞ را در ﻳﻚ دراﻳﻮ ﻳﻮ اسﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win73.jpg
مشاهده: 0
حجم: 8.9 کیلو بایت

   رﺟﻴﺴﺘﺮي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 2.2.2

   ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رﺟﻴﺴﺘﺮي از ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ، اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
   1 - ﺑﺮ روي ﺷﺮوع ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ Regedit را ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.7 کیلو بایت
   2 - ﺑﺮ روي Computer در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﭗ، ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 0
حجم: 5.5 کیلو بایت
   3- ﺑﺮوﻳﺪ File > Import ﺑﻪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win76.jpg
مشاهده: 0
حجم: 9.0 کیلو بایت
   4 -ﺑﺮ روي ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ Import را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win77.jpg
مشاهده: 0
حجم: 10.6 کیلو بایت

   2.3 ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ دﻳﺴﻚ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ

   اﮔﺮ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮد ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ آن در ﻫﻨﮕـﺎم راهاﻧـﺪازي
   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. اﮔﺮ ﺷـﻤﺎ
   ﺑﻪ دﻳﺴﻚ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻳﺪ ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ دﻳﺴـﻚ ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
   ﺑﺴﺎزﻳﺪ. دﻳﺴﻚ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ وﻳﻨـﺪوز ﻧﻴﺴـﺖ ، اﻣـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در
   ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از راهاﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻜﺎر رود
   .
   ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ دﻳﺴﻚ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
   1 - ﺑﺮ روي ﺷﺮوع ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   2 - ﻛﻠﻤﻪ Backup را ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win78.jpg
مشاهده: 0
حجم: 4.9 کیلو بایت
   3- ﻤﺎﻳﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب را Backup and Restore
   4 -در - ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑـﺮ روي Create a System Recovery Disk ﻛﻠﻴـﻚ
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win79.jpg
مشاهده: 0
حجم: 6.9 کیلو بایت
   5 - دي وي دي دراﻳﻮ ﺧـﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و ﺑـﺮ روي Create Disk ﻛﻠﻴـﻚ
   ﻛﻨﻴﺪ
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win710.jpg
مشاهده: 0
حجم: 31.5 کیلو بایت
   6 - ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت راﻳﺖ دي وي دي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .
   7 ﺑﺎ - راهاﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دي وي دي از اﻧﺠـﺎم درﺳـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻃﻤﻴﻨـﺎن
   ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   8 - دﻳﺴﻚ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻳﻚ ﺟﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   2.4 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ ي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در دراﻳﻮ دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ

   اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻫﺎ داده ﺘﺎن را از دﺳﺖ داده اﻳﺪ ، اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ Recycle Bin را
   ﻧﮕﺎه ﻛﺮده اﻳﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﻴﺪي وﺟﻮد دارد . اﮔـﺮ
   ﭼﻪ ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺎك ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ
   ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺎره اي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﻳﻠﺘـﺎن وﺟـﻮد
   داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎك ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﻳﻞ . ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻳﻞ دﻳﮕـﺮي
   ﺟﺎﻳﮕﺰاري و دوﺑﺎره ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺎﻳﻞ وﺟﻮد دارد
   ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ،
   ﻧﺮماﻓﺰار Recuva را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادم . اﻳﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار را ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ از آدرس
   زﻳﺮ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win711.jpg
مشاهده: 0
حجم: 6.9 کیلو بایت
   ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ آن Recover ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار راﻳﮕـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ
   ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﻫﺎ ﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺎك ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ . رود اﻳـﻦ
   ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي يﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه از داﺧﻞ Recycle Bin ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و
   يﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ دﻳﮕـﺮ ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ . رود زﻣﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﻛـﺎرﺑﺮ ﻓﺎﻳﻠﻬـﺎ از ﺣﺎﻓﻈـﻪ
   دورﺑﻴﻦ يﻫﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه يﻫﺎ Mp3 ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘـﺎك ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . اﻳـﻦ
   ﻧﺮماﻓﺰار ﺣﺘﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻴﺮﻫﺎ ، ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ و وﻳﺮوس ﻫـﺎ ﭘـﺎك
   ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

  13. 4 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  14. Top | #7


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   ﺑﺨﺶ3 : اﻣﻨﻴﺖ

   ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ، وﻗﺘﻲ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ،
   اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ را در دﺳـﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ . ﺧﻄـﺮات ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي
   وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎري در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﺿﺪ وﻳﺮوس را اﻧﺘﺨـﺎب
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ را رﻣﺰﮔـﺰاري
   ﻛﻨﻴﺪ، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮد را در وﻳﻨﺪوز ﻣﺪﻳﺎ ﭘﻠﻴﺮ 11 ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ ، اﻣـﺎ اﻳـﻦ
   راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑـﻪ
   ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻫـﺎ ي ﺑﻬﺘـﺮي اﻧﺠـﺎم
   دﻫﻴﺪ .

   3.1 اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﺿﺪ وﻳﺮوس

   ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ، ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺿـﺪ وﻳـﺮوس دارﻳـﺪ . ﻳـﻚ
   وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺪاول ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳـﻦ
   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎي ﮔﺰاﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﻫﺪر ﻣﻲدﻫﺪ و ﻫﻢ ﻣﺠﺒـﻮر
   ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ
   ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ در
   وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در آدرس زﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺣـﺎل
   ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺿﺪ وﻳﺮوس AVG را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﻢ .
   http://www.microsoft.com/windows/ant...windows-7.aspx
   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win7.jpg
مشاهده: 0
حجم: 18.3 کیلو بایت

   3.2 اﻓﺰودن ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﻣﺤﺘﻮا

   ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ در وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ، ﺗﺤـﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ زﻣـﺎن ﺑـﺮا ي
   ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ
   ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﻣﻦ ﻳﻚ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺷﻜﺴـﺘﻦ رﺟﻴﺴـﺘﺮي
   ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   1 - ﻓﺎﻳﻞ TakeOwnership.zip را از آدرس زﻳﺮ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :
   http://mintywhite.com/images/techtip...10takeowner/Ta
   keOwnership.zip
   2 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ TakeOwnership را ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﻣﺤﺘﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ . اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را ﺑـﺎ
   دوﺑﺎر ﻛﻠﻴـﻚ ﺑـﺮ روي ﻓﺎﻳـﻞ TakeOwnership.Reg اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ و آن را روي
   رﺟﻴﺴﺘﺮي وﻳﻨﺪوز ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎك ﻛﺮدن TakeOwnership از ﻣﻨﻮي ﻣﺤﺘﻮا ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ
   ﺑﺮ روي ﻓﺎﻳﻞ RemoveTakeOwnership.Reg دوﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   3.3 رﻣﺰدار ﻛﺮدن دادهﻫﺎ ي دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ/دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ

   آﻳﺎ ﻳﻫﺎ داده ﻲ در دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ ﺧﻮد دارﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮادي
   ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ آن را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . آﻳﺎ ﻣﻬ يﻫﺎ داده ﻤـﻲ دارﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ
   ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎي ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤـﺖ ﺑـﺮاي
   اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺪارﻳﺪ. ﻧﺮماﻓﺰار TrueCrypt ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
   ﺷﻤﺎ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ .
   اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ TrueCrypt 4.3a ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺮ
   ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .
   در اﻳﻦ آﻣﻮزش ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ ﻣﻲ ﭘﺮدازم. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ رﻣﺰدار ﻛﺮدن
   دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ را دارﻳﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺒﺎرت دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ را ﺑﺎ دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ
   ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   و ﻛﻼم آﺧﺮ : ﺗﻤﺎم دراﻳﻮي را ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار دارد را رﻣﺰدار
   ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از دراﻳـﻮ را رﻣـﺰدار ﻛﻨﻴـﺪ ، وﻟـﻲ ﻓﺎﻳـﻞ ﻫـﺎ ي
   ﺳﻴﺴﺘ ﻤﻲ را رﻣﺰدار ﻧﻜﻨﻴﺪ .

   TrueCrypt ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﻠﻮد 3.3.1

   1 - اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از آدرس زﻳﺮ داﻧﻠﻮد ﻛﻨﻴﺪ :
   http://www.truecrypt.org/downloads
   2 - ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪه را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   3 - وﻗﺘﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎز ﺷﺪ ، ﮔﺰﻳﻨﻪ Extract را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑـﺮ روي Next
   ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   4 - ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ را در داﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم TrueCrypt در دراﻳﻮ ﻓﻠـﺶ ﺧـﻮد ذﺧﻴـﺮه
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win71.jpg
مشاهده: 0
حجم: 8.0 کیلو بایت

   ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭼﻬـﺎر ﻓﺎﻳـﻞ ﺑـﺎﻻ را از دراﻳـﻮ ﻓﻠـﺶ
   ﺧﻮد ﭘﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   3.2.2 رﻣﺰدار ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ

   1 - ﻧﺮماﻓﺰار TrueCrypt.exe را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
   2 - ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﻧﺮماﻓﺰار، ﺣﺮف ﻧﺎم دراﻳﻮي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴـﺪ رﻣـﺰ دار ﺷـﻮد را
   اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ( ﺣﺮف ﻧﺎم دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧ ﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ اﻣـﺎ در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ
   ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو دراﻳﻮ ﺑﺎ دو ﺣﺮف ﻧﺎم دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد )
   3- Create Volume را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، دراﻳﻮ ﻓﻠـﺶ ﺷـﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺣـﺮف ﻧـﺎم
   ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ ( ﻣﺜﻞ "G") اﻣﺎ ﺑﻪ دو دراﻳﻮ ﻣﺠﺎزي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ
   ﮔﺸﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ يﻫﺎ داده رﻣﺰدار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دراﻳﻮ "H" ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
   ﮔﺸﺖ .
   4 - اﻛﻨﻮن ﮔﺰﻳﻨﻪ Create a standard TrueCrypt volume را اﻧﺨﺎب ﻛـﺮده و
   ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .
   5 - ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪي از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﭼـﻪ ﻣﺤﻠـﻲ دراﻳـﻮ ﺟﺪﻳـﺪ را
   ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم Container در داﺧﻞ ﭘﻮﺷـﻪ Truecrypte دراﻳـﻮ
   ﻓﻠﺶ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .
   6 - ﺣﺠﻢ دراﻳﻮ رﻣﺰدار ﺷﺪه را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ( ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻢﻛﻨ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺣﺠـﻢ
   دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ )
   7 - ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   8 - اﻛﻨﻮن Format را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
   9 - ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﭘﻴﻐﺎم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺧﺮوج ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   3.3.3 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ دراﻳﻮ رﻣﺰدار ﺷﺪه

   1 - ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ دراﻳﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ (ﻣﺜﻞ "H") وﺟﻮد دارد؟
   اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ .
   Truecrypte - 2 را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   3 - ﺣﺮف ﻧﺎ ﻣﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻳﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   4 - ﺑﺮ روي Select File ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳـﺪ
   (Container) را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
   5 - ﺑﺮ روي Mount ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .
   6 - ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮ روي Ok ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ و دراﻳـﻮ ﺷـﻤﺎ وارد
   ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
   7 - ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوﻳﺪ. دراﻳﻮ رﻣﺰدار ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ .
   وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ Truecrypte ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ Dismount را اﻧﺘﺨـﺎب
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗ. ﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ. ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ يﻫﺎ داده دراﻳﻮ ﻓﻠﺶ ﺧﻮد را رﻣﺰ
   دار ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   Windows Media Player 11 : ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻻﺑﺮدن 3.4

   ﻣﻦ، ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪم ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم وﻗﺘـﻲ از ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛـﻨﻢ
   ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲام در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ي زﻳـ ﺎدي وﺟـﻮد
   دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺮ روي

   ﻣﻬﻨﺪس آرﻣﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻲ

   Windows Media Player ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﻢ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﻨﺪوز ﻫﻔـﺖ
   ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮد را در
   wmp11 در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .
   3.4.1 ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ WMP11 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
   ﺑﺮاي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ wmp11
   ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ Windows Media Player در ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win72.jpg
مشاهده: 0
حجم: 3.1 کیلو بایت

   2 - ﮔﺰﻳﻨﻪ Custom Settings را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ رويNext ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win73.jpg
مشاهده: 0
حجم: 11.2 کیلو بایت

   3 - ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس Privacy Options را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ
   و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي را اراﺋـﻪ ﻛـﺮده ام . ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ روي Next ﻛﻠﻴـﻚ
   ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win74.jpg
مشاهده: 0
حجم: 12.7 کیلو بایت

   4 - اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ Windows Media Player ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﻓـﺮض ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي
   ﻓﺎﻳﻞ يﻫﺎ ﺻﻮﺗﻲ/ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑـﺮ روي Finish ﻛﻠﻴـﻚ
   ﻛﻨﻴﺪ.

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win77.jpg
مشاهده: 0
حجم: 8.0 کیلو بایت

   ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻤﺎ اﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻓﺎﻳـﻞ ﻫـﺎ ي ﺻـﻮﺗﻲ /
   ﺗﺼﻮﻳﺮي را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

   3.4.2 ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ WMP11

   ﺑﺮاي ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ Windows Media Player
   را ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﻳﺪ، اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ :
   1 - ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ Windows Media Player در ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win72.jpg
مشاهده: 0
حجم: 3.1 کیلو بایت

   2 - در ﺻﻔﺤﻪ Windows Media Player ، دﻛﻤﻪALT را ﻓﺸﺎر دﻫﻴـﺪ و ﺑـﺮ روي
   Tools> Options ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win79.jpg
مشاهده: 0
حجم: 14.8 کیلو بایت

   3 - در ﻧﻮار Privacy ، ﺗﻮ ﻣﻲ اﻧﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻴـﺪ .
   ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻦ ﭼﻴﺴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ،
   ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي OK ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: win710.jpg
مشاهده: 0
حجم: 47.5 کیلو بایت

  15. 2 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  16. Top | #8


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   سری جدید اموزش ها

   تست عملکرد و کارایی ویندوز 7

   برنامه های زیادی برای تست عملکرد ویندوز 7 وجود دارند. این برنامه ها به بررسی اطلاعات ویندوز میپردازند و اگر مشکلی در فایل های ویندوز و یا عملکرد برنامه ها وجود داشته باشد آن را به کاربر اطلاع میدهند.

   اما در این مطلب میخواهیم ابزاری را به شما معرفی کنیم که جزو برنامه های موجود در ویندوز است. یعنی برای کار با آن و تست عملکرد ویندوز نیاز به نرم افزار جانبی دیگری ندارید. توسط این ابزار میتوانید کارایی ویندوز 7 خود را بسنجید و اگر اشکالی وجود داشته باشد آن را مشاهده کنید.

   برای دسترسی به این ابزار مفید، این عبارت را در کادر جستجوی ویندوز وارد کنید. (در منوی استارت و یا نوار بالای پنجره ها) :
   perfmon /report   این فرمان، در واقع گزارش ابزار Resource and Performace Monitor را به شما نشان میدهد.
   با اجرای این فرمان، برنامه شروع به بررسی منابع سیستم و فایل های حیاتی ویندوز میکند. سپس عملکرد آنها را میسنجد و اگر اشکالی وجود داشته باشد آن را به شما گزارش میدهد.   مدت زمان لازم برای تست و تهیه گزارش این نرم افزار، حدود 1 دقیقه است.

  17. 2 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  18. Top | #9


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   افزایش سرعت بوت شدن ویندوز 7   زمانی که باید به انتظار Boot شدن سیستم خود و بالا آمدن ویندوز آن باشید، گاهی یکی از طولانی ترین انتظارات به نظر می رسد. شما سیستم خود را روشن کرده و منتظر بارگذاری ویندوز خود می شوید و در این فاصله تنها کاری که می توانید انجام دهید تماشای صفحه نمایش است و دیگر هیچ !

   معمولا Boot سیستم به طور متوسط حدود یک دقیقه طول می کشد. که البته اگر برنامه های زیادی در Start-up ویندوز شما موجود باشند، این زمان به مراتب بیشتر خواهد بود. پس باید با روشهایی تلاش به کم کردن این مدت انتظار نمایید. در این مقاله روشهایی برای تسریع بارگذاری ویندوز 7 تا 50% ارائه می شود. یعنی با انجام این دستورالعمل ها، بوت ویندوز 7 شما تقریبا دو برابر سریع تر خواهد شد.


   1- استفاده از برنامه Soluto

   گام اول: برنامه Soluto را از آدرس http://www.soluto.com دانلود و نصب نمایید. Soluto برنامه ای رایگان است که برای ویندوز عرضه می شود و به شما امکان می دهد Boot سیستم خود را زیر نظر گرفته و پی ببرید که چه برنامه هایی باعث به تاخیر انداختن Boot آن می شوند. این برنامه همچنین به شما امکان می دهد سرعت بوت سیستم خود را بهبود ببخشید.

   گام دوم: زمان Boot سیستم خود را با Soluto تخمین بزنید. همان گونه که در تصویر می بینید این زمان در سیستم ما 1:53 دقیقه بوده است. در این صفحه همچنین لیستی از برنامه هایی که می توان اجرای آنها را متوقف کرد و یه به تعویق انداخت ارائه می شود (منظور از تعویق آنست که برنامه بعد از Boot سیستم و زمانی که کامپیوتر بیکار است اجرا شود)

   گام سوم: همان طور که در شکل می بینید، برنامه ها در Soluto به سه دسته تقسیم شده اند. برنامه های موجود در دو دسته اول یعنی No-brainer و Potentially removable را کنترل نمایید و از خود بپرسید که آیا واقعا به آنها نیاز دارید؟ اگر نه، آنها را Pause کرده و حذف کنید، ولی نگران نباشید شما می توانید مجددا آنها را برگردانید.

   2- استفاده از برنامه Microsoft Configuration Utility

   a) از قدرت کامل پردازنده چند هسته ای خود استفاده کنید.
   در زمان Boot سیستم عموما تنها یک هسته از پردازنده مورد بهره برداری قرار می گیرد. ولی اگر کامپیوتر شما مجهز به یک پردازنده چند هسته ای است می توانید از کل قدرت آن بهره بگیرید :

   گام اول: کلید ویندوز (Winkey که روی کیبورد ها معمولا با یک علامت پنجره مشخص است) را به همراه کلید R از صفحه کلید خود بفشارید (باعث نمایش پنجره Run می شود). در Run تایپ کنید msconfig و سپس Enter را بفشارید. این کار باعث باز شدن پنجره System Configuration Utility میشود.

   گام دوم: در این پنجره وارد نوار Boot.INI شوید و بر Advanced Options کلیک کنید. در پنجره ای که باز می شود بر گزینه No. of Processors (یا =Numproc/) کلیک کرده و از منوی بازشونده، حداکثر عدد موجود را انتخاب کنید (مثلا اگر پردازنده شما دو هسته ای است عدد 2 را انتخاب کنید). این کار باعث استفاده از قدرت هر دو هسته می شود. نهایتا OK را بفشارید و خارج شوید.   b) حذف سرویسها از Startup
   ممکن است Soluto قادر به حذف همه سرویسها/ برنامه ها از Startup نباشد. پس اکنون در پنجره System Configuration Utility وارد نوار Services شوید و گزینه “Hide all Microsoft Services” را تیک بزنید. سپس ببینید که چه سرویسهایی در حال اجرا هستند و آنهایی را نیاز ندارید غیرفعال کنید

   3- Boot Manager ویندوز را غیرفعال کنید

   Windows Boot Manager به شما امکان می دهد که در هر بار روشن شدن رایانه، از بین سیستم عامل های نصب شده، هریک را که قصد استفاده از آنرا دارید انتخاب کنید. پس یکی از روشهای تسریع فرایند Boot شدن، غیرفعال کردن Windows Boot manager است. ولی این کار را تنها در صورتی انجام دهید که فقط یک سیستم عامل روی کامپیوتر شما نصب شده باشد و نیازی به این منو نداشته باشید. زیرا اگر تنها یک سیستم عامل در سیستم نصب باشد نیازی به نمایش Boot manager ویندوز و انتخاب سیستم عامل نیست.   برای فعال سازی یا غیر فعال کردن Boot manager سیستم خود، از منوی Start وارد Run شده و تایپ کنید cmd. سپس Ctrl+Shift+Enter را بفشارید که این کار باعث اجرای آن در حالت Administrator میشود. حال فرمان زیر را کپی کنید:
   bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no

   از طریق کلیک راست و انتخاب فرمان Paste، دستور فوق را در پنجره خط فرمان ، Paste نمایید. حال Enter را فشرده و کار را تمام شده بدانید.

   دقت کنید که برای فعالسازی دوباره Boot Manager آخرین کلمه در دستور فوق را برابر yes قرار دهید:
   bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes

   4- مشخصه Quick-Boot را در بایوس فعال کنید


   گام اول: سیستم خود را Restart کنید. پس از Restart احتمالا پیامی به صورت “Enter <key> to enter Setup” نمایش می یابد که از شما می خواهد برای ورود به ستاپ کلید Del یا کلیدی دیگر را بفشارید.
   اگر این پیام نمایش داده نشد می توانید لیست کامل کلیدها را (بسته به شرکت سازنده بایوس) در آدرس زیر به دست آورید.
   http://michaelstevenstech.com/bios_manufacturer.htm

   گام دوم: در صفحه تنظیمات Bios ، از طریق منوی Boot ، مشخصه Quick Boot Mode را فعال کنید.

   تذکر: اطمینان حاصل کنید که در لیست تعیین اولویت Boot شدن حافظه ها، دیسک سخت HDD در اولین اولویت قرار گرفته باشد.


   5- توصیه های متفرقه زیر را به کار بندید


   • از فونتهای کمتری استفاده کنید
   تلاش کنید که حتی المقدور از فونتهای کمتری استفاده کنید. فونتها در زمان Start-up ویندوز بارگذاری می شوند. پس سعی کنید فونتهایی را که چندان مورد استفاده شما نیست از سیستم حذف کنید
   (نکته: فونتها معمولا در آدرس C:\windows\fonts کامپیوتر شما قرار می گیرند)
   مثلا در آزمایش ما، با حذف 122 فونت (220 مگابایت) از 373 فونت موجود در سیستم، زمان متوسط Boot سیستم حدود 6 ثانیه کاهش یافت.

   • نمایش شکل های گرافیکی را در زمان Boot غیرفعال کنید
   غیر فعال سازی شکل های گرافیکی مثل لوگوی ویندوز 7 ، تقریبا بین 2 تا 5 ثانیه زمان Boot را کاهش می دهد. برای غیر فعال سازی آن از منوی Start وارد Run شده و تایپ کنید Msconfig، در پنجره باز شده وارد نوار Boot شده و گزینه "No GUI boot" را تیک بزنید.

   • از برنامه آنتی ویروسی استفاده کنید که منابع سیستم را اشغال نمی کند.
   از برنامه آنتب ویروسی استفاده کنید که از منابع کمتری استفاده می کند و زمان Boot سیستم شما را چندان افزایش نمی دهد. آنتی ویروسهایی نظیر Avast, McAfee, Trend Micro PC, Nod32, Windows Defender, Panda جزو آنتی ویروسهایی هستند که Resource-friendly بوده و منابع سیستم شما را چندان اشغال نمی کنند. آنتی ویروس های خوبی از این دست، از سایت سرزمین دانلود قابل دریافت هستند.


   چند توصیه دیگر:


   • سیستم خود را مرتبا از نظر آلودگی به ویروسها و برنامه های جاسوسی کنترل کنید.

   • برخی از عملیات معروف موجود در ویندوز مثل Disk Cleanup ، Defragmentation و Scandisk را هر چند وقت یکبار انجام دهید.

   • اگر مقداری پول اضافه در دست دارید، RAM سیستم خود را ارتقا ببخشید و یا پردازنده و هارد دیسک بهتری برای سیستم تان خریداری کنید. مثلا یک هارددیسک با سرعت 7200 دور در دقیقه بسیار سریعتر از هارد دیسکی با سرعت 3600 یا 5400 در دقیقه خواهد بود.


   نتیجه گیری:
   با انجام مراحل ذکر شده در این مقاله، توانستیم زمان بوت شدن سیستم خود را به 0.53 دقیقه کاهش دهیم. یعنی آنرا حدود 60 ثانیه (54%) کاهش دادیم. در واقع سرعت بوت ویندوز ما 2 برابر شد.

  19. 2 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند
  20. Top | #10


   درجه : مدير بازنشسته
   بخش : badaDroid | نرم افزار ، سیستم عامل ویندوز
   گروه : نشریه ٬ بخش محتوا
   شماره كاربري : 787053
   نام : nima
   نوشته ها: 5,020
   سپاس ها : 8,228
   سپاس از شما 16,251 بار در 4,468 پست
   جزئيات بيشتر

   پیش فرض

   آموزش نصب تم در ویندوز 7

   نصب Theme در ویندوز 7 ، به سادگی ویندوز XP نیست. البته اگر تم رسمی مایکروسافت باشد، با دوبار کلیک روی فایل تم، نصب خواهد شد. اما بیشتر تم هایی که از سایت های مختلف قابل دانلود هستند، غیر رسمی بوده و نصب آنها با دردسر هایی همراه است.

   در این مقاله، ساده ترین و بهترین روش نصب تم در ویندوز 7 را به شما آموزش می دهیم.

   برای این کار، نیاز به یک نرم افزار کوچک به اسم Windows Theme Installer داریم.
   لینک دانلود این نرم افزار با حجم 386 کیلو بایت : دانلود Windows Theme Installer

   فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید.
   سپس، روی فایل Windows Theme Installer.exe کلیک راست کرده و گزینه Run as Administrator را بزنید تا برنامه اجرا شود.
   محیط این برنامه، به این شکل است :   در قسمت راست، اسم تم های فعلی و نصب شده در ویندوز را مشاهده می کنید.

   برای نصب تم جدید، به این صورت عمل کنید :
   1- تیک Theme را بزنید.
   2- بر روی دکمه Browse کلیک کرده و فایل تم که می خواهید نصب کنید را انتخاب کنید. (پسوند فایل های تم، معمولا themepack است)
   3- دکمه Install Theme را بزنید. اسم تم جدید باید در قسمت راست اضافه شود.
   4- در قسمت راست، تم را انتخاب کرده و دکمه Apply Theme را بزنید.
   با انجام این کار ها، تم مورد نظر شما نصب خواهد شد.


   ویندوز 7 ، در مقابل نصب تم های غیر رسمی محافظت شده است. به همین دلیل نرم افزار هایی مثل Windows Theme Installer ، تعدادی از فایل های DLL ویندوز را Patch می کنند تا شما بتوانید تم دلخواهتان را نصب کنید.
   اگر زمانی تصمیم به حذف تم مورد نظر خود گرفتید، باید در پنجره همین نرم افزار و در قسمت راست، اسم تم را انتخاب کرده و دکمه Remove Theme را بزنید.

   اگر هم خواستید DLL های Patch شده ویندوز به حالت اصلی خود بازگردد، می توانید دکمه Restore Default System Files را بزنید.

  21. 2 كاربر زير از شما nima.yavari عزيز، سپاسگزاری كرده اند

  صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

     توضیحاتی درباره این موضوع

  مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •