من بعضی وقتا که به وایفای خونه وصلم میبینم اینترنت ندارم. بعد که از وایفای دیسکانکت می کنم و دوباره کانکت می کنم وصل میشه. این قطع شدن اخیرا زیاد اتفاق میفته. چکار کنم این مشکل برطرف بشه؟