غصه خوردن حرام است ...

اگر ما فهمیدیم که جهان دار عالم اوست؛

دیگر چه غصه ای باید بخوریم!
چه تفاوتی میکند کنارت باشم

یا چند کوچه آن طرفتر ...!!!

پای دوست داشتن که در میان باشد .....

دل تن گی .....!!!!

دمار آدم را در می آورد..ماه به دور زمین می چرخد

زمین به دور خورشید

....

حتی در آسمان هم همیشه

" عشق"

سهم دیگری ست...!
وقتی جای چیزی امن است

کمتر سراغش را میگیری

مثل یاد تو

در دل من...
کجای دلم بودی ...؟!؟

وقتی ...

شب امتحان جبر ...

به جای ...

خواندن درس ...

برایت ...

شعر می سرودم ...!!؟