1800-1837 :پیشرفت های نخستین

ولتا باتری اولیه را اختراع می کند ؛ مقالات ریاضی فوریه ، کوشی و لاپلاس ؛ تجاربی در زمینه الکتریسیته و مغناطیس به وسیلۀ ارستد ، آمپر ، فاراده و هنری ؛ فانون اهم (1826)؛سیستم های نخستین تلگراف به وسیلۀ گاوس، وبر ، ویتستون.

1838-1866 : تلگراف :

مورس سیســتم خود را کامل می کند ؛ اشــتاین هایل پی می بــرد که از زمین می تواند به عنوان مســیر جریان استفاده کرد؛ خدمات تجاری شروع به کار می کنند (1844) روشهای چند تافت کردن ابداع می شوند ؛ ویلیام تامسن (لرد کلوین) پاسخ پالسی خط تلگراف را محاسبه می کند(1855)؛کابلهای سراسری اقیانوس اطلس به وسیلۀ سایروس فیلد و همکارانش نصب می شوند.

1845 : تشریح قوانین مدار ...شهف

1864 : معادلات ماکسول تابش الکترو مغناطیسی را پیش بینی می کند.

1876-1899 : تلفن :

ترا گردان صوتی پس از کوششهای رایس به دست الکساندر گراهام با تکمیل می شوند؛ نخستین مرکز تلفن با هشت خط در نیو هاون 1878: تراگردان زغالی ادیسون؛مدار های کابلی معرفی می شوند؛ استراگر روش کلید زنی خودکار گام به گام را ابداع می کند 1887: نظریۀ بارگذاری کابلها به وسیلۀ هویساید ،پوپین و کمپل بیان می شود.

1887-1907 : تلگراف بی سیم:

هاینریش هرتز نظریۀ ماکسول را تأئید می کند؛ آزمایشهای مارکونی و پوپوف ؛ مارکونی اختراع سیستم کامل تلگراف بی سیم را به نام خود ثبت می کند (1897)؛ سِر الیورلاج نظریۀ مدارهای تشدید را مطرح می کند ؛ خدمــات تجاری از تبدیل سیــستمهای مخابراتی دریا به ســاحل و همچــنین سراسری اقیانوس اطلس شروع به کار می کنند.

1892-1899 : الیور هویساید نوشته هایی در زمینۀ حساب دیفرانسیل و انتگرال عملیاتی مدار و الکترومغناطیس منتشر می کند.

1904-1920:الکترونیک مخابرات :

لی دو فارست لامپ سه قطبی ادیون را بر اساس لامپ دو قطبی فلمینگ اختراع می کند ؛انواع پالایه های پایه به کمــک ج . ا .کمپل و دیگــران طراحی می شــود؛ تجاربی در زمینۀ پخش رادیویی AM ؛خطوط تلفن بین قاره ای با استفاده از تکرار کننده های الکترونیکی به وسیلۀ شرکت بِل تکمیل می شود(1915) ؛تلفن کاریر چند تافت پا به عرصه می گذارد؛

ا.هـ.آرمسترانگ گیرندۀ رادیویی سوپرهترودین را کامل می کند (1918) ؛ نخستین ایستگاه رادیویی تجاری KDKA در پیتسبورگ.

1920-1928 : نظریۀ انتقال:

مقاله های بسیار مهمی در باب نظریۀ انتقال سیگنال و نویز به دست ج . ر. کارسون ، هـ . نایکوییست ، ج . ب . جانسون و ر . و. هارتلی انتشار می یابد.

1923-1938 : تلویزیون :

سیستم مکانیــکی تولید تصویر توســط برد و جنکینز به نمایش گذاشته می شود ؛ تحلــیل نظری ملزومات پهنای باند ؛ فار نزورث و زوریکین سیتمهای الکترونیکی را پیشنهاد می کنند ؛ لامپ تصویر خلأ به دستِ دومون و دیگران تکمیل می شود ؛ تجارب عملی و پخش آزمایشی آن آغاز می شود .

1927:کمیسیون دولتی مخابرات پایه گذاری می شود.

1931 : خدمات تله تایپ آغاز می شود.

1934:هـ . س بلاک تقویت کنندۀ پسخورد – منفی را مطرح می کند.

1936:مقالۀ آرمسترانگ در مورد رادیوی FM بحث می کند.

1937 : آلک ریوز روش مدوله سازی PCM را ابداع می کند.

1938 -1945 : جنگ جهانی دوم:

سیستم های میکرو ویو و رادار به وجود می آیند ؛ از FM در مخابرات نظامی استفادۀ زیادی می شود ؛ الکترونیک سخت افزار و مطالب نظری در تمام زمینه ها پیشرفت می کند.

1944-1947 : نظریۀ اطلاعات و کد گذاری :

رایس نمایش ریاضی نویز را عرضه می دارد ؛ واینر ، کولموگروف و کوتل نیکوف از روشهای آماری در زمینۀ آشکار سازی سیگنال بهره می گیرند.

1948-1950 : س . ا . شانون مقالات بنیادی نظریۀ اطلاعات را منتشر می کند ؛ همینگ و گولی کدهایی به منظور تصحیح خطا ارایه می دهند.

1948-1951: باردین ، براتن و شاکلی ازارهای ترانزیستوری را ابداع می کنند.

1950 : از چند تافت کردن با تقسیم زمانی در سیستم های تلفن استفاده می شود.

1953 : تعیین استانداردهای تلویزیون رنگی در ایالات متحده .

1955 : ج . ز . پیری سیستمهای مخابرات ماهواره ای را پیشنهاد می کند.

1956 : نخستین کابل تلفن اقیانوس پیما با 36 کانال صوتی.

1958 : سیستم انتقال داده ها با برد زیاد برای مصارف نظامی طرح می شود.

1960 میمان نخستین لیزر را به نمایش می گذارد.

1961 مدارهای مجتمع روی خط تولید می روند.

1962 مخابرات ماهواره ای با تلستار یک آغاز به کار می کند.

1962-1966 : مخابرات رقمی پر سرعت

خدمات انتقال داده ها به شکل تجاری ارائه می شود ؛ کانال های پهن باند برای سیگنال دهی رقمی طرح می شود ؛ PCM در زمینۀ صوت و انتقال تصاویر تلویزیونی کارآیی خود را نشان می دهد. پیشرفت های عمده ای در انتقال سیگنال رقمی در زمینه های نظری و تجربی آن صورت می گیرد ، از جمله روش های کد گذاری کنترل خطا به کـمک ویـتربی و چند تن دیگر و همین طور لاکی و همکاران او طرح تعدیل سازگار را ارائه می دهند.

1963 : گان نوسانسازهای میکروویو حالت جامد را تکمیل می کند.

1964 : سیستم های کلید زنی (سوئیچینگ)تمام الکترونیک به خدمت گرفته می شوند( No.1ESS)

1965: ماینر چهار تصاویری از مریخ به زمین ارسال شد.

1966-1975 : سیستم های مخابراتی پهن باند تلویــزیون کابلی ؛ ارائه خدمات رلۀ ماهواره های تجاری؛ برقــراری ارتباط نوری از طریق لیزر و تار نوری ؛ شبکۀ ARPANET (1969) ، به دنبال چند شبکۀ دیگر کامپیوتری ایجاد می شوند .