بر اساس فهرست منتشر شده از بدترین کلمات عبور سال ۲۰۱۴ ، مشخص شده که کلمه عبور ۱۲۳۴۵۶ کماکان در صدر بدترین کلمات عبور انتخاب شده از سوی کاربران است.

بر اساس فهرستی که از سوی موسسه SplashData منتشر شده، از جمله دیگر کلمات عبور ساده و بدی که از سوی کاربران فضای مجازی در سال ۲۰۱۴ انتخاب شده می توان به ترتیب به password، ، ۱۲۳۴۵، ۱۲۳۴۵۶۷۸، qwerty، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰، ۱۲۳۴، baseball، dragon، football، ۱۲۳۴۵۶۷، monkey، letmein ، abc123، ۱۱۱۱۱۱، mustang، access، shadow، master، michael ، superman، ۶۹۶۹۶۹، batman 123123، trustno1 اشاره کرد.
چنانچه مشاهده می شود از میان این کلمات عبور نامناسب ۹ مورد عدد بوده و بقیه نیز کلماتی هستند که حدس زدن آنها برای هکرها کار چندان دشواری نیست. در میان کلمات مختلف هم مضحک ترین مورد password است. این فهرست از طریق تحلیل ۳٫۳ میلیون کلمه عبور افشا شده در سال ۲۰۱۴ به دست آمده است. بخش عمده این کلمات عبور توسط کاربرانی در آمریکای شمالی و غرب اروپا انتخاب شده اند. ۱) ۱۲۳۴۵۶
۲) password
۳) ۱۲۳۴۵
۴) ۱۲۳۴۵۶۷۸
۵) qwerty
۶) ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
۷) ۱۲۳۴
۸) baseball
۹) dragon
۱۰) football
۱۱) ۱۲۳۴۵۶۷
۱۲) monkey
۱۳) letmein
۱۴) abc123
۱۵) ۱۱۱۱۱۱
۱۶) mustang
۱۷) access
۱۸) shadow
۱۹) master
۲۰) michael
۲۱) superman
۲۲) ۶۹۶۹۶۹
۲۳) ۱۲۳۱۲۳
۲۴) batman
۲۵) trustno1