این پس زمینه با سفارش واحد رسانه دفتر امام جمعه شهرستان زابل تهیه شده است. گرافیک برنامه کار آقای هاشم سرحدی است.

     
 

DOWNLOAD