کتاب “چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین علیه السلام” نوشته عبدالله صالحی که توسط انتشارات مهدی یار به چاپ رسیده است.موضوعات کتاب:
در مدح چهارمین امام علیه السلام؛
مختصر حالات ششمین معصوم؛
چهارمین اختر امامت علیه السلام؛
فرخنده میلاد امام چهارم علیه السلام؛
فرزندی از دو بهترین انسانها (علیهم السلام)؛
از آدم تا سجاد علیهم السلام؛
اظهار نعمت و شکر توفیق؛
ادعای رهبری و گواهی سنگ؛
رهایی از زن مخالف؛
هدایتگران پس از غروب خورشید؛
شرمندگی حسن بصری؛
خصلت های ممتاز؛
استجابت دعا در هلاکت دشمن؛
مدینه در محاصره دشمن و تنها پشتیبان، فرشته الهی؛
زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه؛
نجات از غل و زنجیر؛
هر که دعوت شود دوستش دارند؛
نتیجه تواضع در مقابل بی خردان؛
=================

     
 

APK

      
 

PDF

 rasekhonn.net