سلام
از بزرگواران کسی راه حلی برای نصب دو برنامه رقیب اما مختلف را که به دلایلی هرکدام از نصب همزمان دیگری جلوگیری میکند،میداند؟