- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
- ورود و خروج شرکاء شرکت
- تغییر نام شرکت
- تغییر موضوع شرکت
- تغییر آدرس شرکت
- نقل و انتقال سهام
- و به طور کلی تغییراتی که در اساسنامه شرکت قید شده باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اهم صورتجلسات عبارتند از :
1- صورتجلسه هیات مدیره
2- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
3- صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:
1- عنوان صورتجلسه،«صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده»
2- نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت
3- سرمایه ثبت شده ی شرکت
4- محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5- در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
6- تعیین اعضاء هیئت رئیسه (در خصوص شرکت سهامی)
7- نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن
مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد و می توانند در ثبت تغییرات شرکت انجام دهند ، مربوط به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب تراز سود و زیان شرکت ، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییر حق امضا را نام برد.
آنگاه صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل گردد.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی :
عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده
1- عنوان صورتجلسه «صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
2- نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
3- سرمایه ی ثبت شده ی شرکت
4- محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com