ایا اموزشی که برای نصب اندروید برای نوکیا ان۹ درسایت هست برای نوکیا ان۸ هم جواب میده