مرده شور هر چی اپراتور ببرند با این خدمات مزخرفشان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!