هلدرساژم مخصوص گوشی MY X5-2


این هلدر برای نگه داشتن گوشی در ماشین می باشد .Sagem
MY X5-2